เงื่อนไขการขอรับบัตรติดรถยนต์ชั่วคราวสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการ

  1. เงื่อนไขการขอรับบัตรติดรถยนต์
   1.1 ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาปฏิบัติงานประจำที่ทำสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเท่านั้น
   1.2 ขอรับบัตรได้ 1 บัตร ต่อรถ 1 คัน โดยต้อง เสียค่าใช้จ่าย 100.- บาท ต่อบัตร
   1.3 ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอรับบัตรตาม แบบฟอร์มที่ 4 ณ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2.1 - 2.4 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าของกิจการ จะต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับบัตรไปยังเจ้าของกิจการ เพื่อให้เจ้าของกิจการรวบรวมส่งไปยังกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
   1.4 ผู้ขอรับบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กองอาคารสถานที่จะจัดส่งบัตรไปยังเจ้าของกิจการ เพื่อส่งมอบต่อไป
   1.5 รถที่ติดบัตรนี้สามารถเข้าจอดรถได้ ในทุกพื้นที่ของสถาบันฯ ยกเว้น เฉพาะในพื้นที่ที่มีป้ายห้าม
   1.6 บัตรติดรถนี้ห้ามมิให้ผู้อื่นยืมไปใช้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ใช้รถที่ติดบัตรไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ สถาบันฯ จะดำเนินการยึดบัตรทันที และผู้ที่ให้ยืมจะไม่มีสิทธิขอใหม่ได้อีก
   1.7 ในกรณีบัตรสูญหายจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอใหม่พร้อมเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เป็นจำนวนเงิน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
   1.8 ในกรณีบัตรติดรถชำรุดเสียหายให้นำซากบัตรเดิมมารับบัตรใหม่ได้ที่กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องเป็นหมายเลขทะเบียนรถเดิมเท่านั้น
   1.9 บัตรติดรถนี้กำหนดให้ใช้ตามปี พ.ศ. ที่แสดงไว้ในบัตร และเมื่อสัญญาเช่าที่ราชพัสดุสิ้นสุดลงผู้ขอรับบัตรจะต้องนำบัตรติดรถยนต์ชั่วคราวที่ได้รับไป มาคืนให้กับสถาบันฯ โดยทันที
  2. ผู้ขอบัตรติดรถยนต์จะต้องนำเอกสารหลักฐานสำคัญประกอบการยื่นขอรับบัตร ดังนี้
   2.1 แบบฟอร์มการขอบัตรติดรถยนต์ของสถาบันฯ [Download แบบฟอร์ม]
   2.1 หลักฐานในการครอบครองรถยนต์ หรือเอกสารประกอบอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรถของผู้รับบัตรจริง เช่น เอกสารการซื้อขาย เป็นต้น
   2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.4 สำเนาสัญญาการเช่าที่ราชพัสดุเฉพาะหน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
•• สถาบันฯ จะอนุมัติการขอรับบัตรติดรถยนต์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น