เงื่อนไขการขอรับบัตรติดรถยนต์สำหรับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  1. เงื่อนไขการขอรับบัตรติดรถยนต์
   1.1 ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเท่านั้น
   1.2 ขอรับบัตรได้ 1 บัตร ต่อรถ 1 คัน แต่ละท่านขอได้ ไม่เกิน 1 บัตร โดยต้อง เสียค่าใช้จ่าย 100.- บาท ต่อบัตร
   1.3 ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอรับบัตรตาม แบบฟอร์มที่ 3 ณ ส่วงอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมแนบ เอกสารตามข้อ 2.1 - 2.3 เพื่อส่วนอาคารสถานที่จะได้รวบรวมส่งให้สำนักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา ก่อนที่จะนำเสนอขออนุมัติต่อไป
   1.4 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติบัตรแล้ว ส่วนอาคารสถานที่จะแจ้งให้ทราบเพื่อให้ติดต่อขอรับบัตรได้ ณ ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป
   1.5 รถที่ติดบัตรนี้สามารถเข้าจอดรถได้ ในทุกพื้นที่ของสถาบันฯ ยกเว้น เฉพาะในพื้นที่ที่มีป้ายห้าม
   1.6 บัตรติดรถนี้ห้ามมิให้ผู้อื่นยืมไปใช้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ตรวจพบผู้ใช้รถที่ติดบัตรไม่ใช่นักศึกษาของสถาบันฯ จะดำเนินการยึดบัตรทันที และผู้ที่ให้ยืมจะไม่มีสิทธิขอใหม่ได้อีก
   1.7 ในกรณีบัตรสูญหายจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอใหม่พร้อมเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่ เป็นจำนวนเงิน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
   1.8 ในกรณีบัตรติดรถชำรุดเสียหายให้นำซากบัตรเดิมมารับบัตรใหม่ได้ที่ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องเป็นหมายเลขทะเบียนรถเดิมเท่านั้น
   1.9 บัตรติดรถนี้กำหนดให้ใช้ตามปี พ.ศ. ที่แสดงไว้ในบัตร
  2 ผู้ขอบัตรติดรถยนต์จะต้องนำเอกสารหลักฐานสำคัญประกอบการยื่นขอรับบัตร ดังนี้
   2.1 แบบฟอร์มการขอบัตรติดรถยนต์ของสถาบันฯ [Download แบบฟอร์ม]
   2.2 หลักฐานในการครอบครองรถยนต์ หรือเอกสารประกอบอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรถของผู้รับบัตรจริง เช่น เอกสารการซื้อขาย เป็นต้น
   2.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่ออกโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
•• สถาบันฯ จะอนุมัติการขอรับบัตรติดรถยนต์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น