เงื่อนไขการขอรับบัตรติดรถยนต์ สำหรับบุคลากรและบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในอาคารพักอาศัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


  1. เงื่อนไขการขอรับบัตรติดรถยนต์
   1.1 ต้องเป็นบุคลากรหรือบุคคลที่มีสิทธิพักอาศัยอยู่ในอาคารพักอาศัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเท่านั้น
   1.2 สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ สามารถรับบัตรได้คนละ ไม่เกิน 3 ใบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องมีหลักฐานในการครอบครองรถยนต์ของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือกรณีมีหลักฐานในการครอบครองการเป็นเจ้าของที่เป็นชื่อของตัวบุคลากรเองให้ขอรับบัตรได้เท่ากับจำนวนรถที่มีชื่อเป็นเจ้าของ กรณีบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในอาคารพักอาศัยสามารถขอ รับได้ 1 บัตร เท่านั้น
   1.3 กรณีเป็นบุคลากรของสถาบันฯให้ยื่นแบบฟอร์มการขอรับบัตรตาม แบบฟอร์มที่ 1 ณ หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบเอกสารตาม ข้อ 2.1 - 2.3 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งไปยังกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
   1.4 กรณีเป็นบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในอาคารพักอาศัยของสถาบันฯ ให้ยื่นแบบฟอร์มการขอรับบัตรตาม แบบฟอร์มที่ 2 มอบให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันและผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ต้องเป็นบุคลากรของสถาบันฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นผู้ นำไปยื่น ณ หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมส่งไปยังกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมแนบเอกสารตาม ข้อ 2.1 - 2.4
   1.5 ผู้ขอรับบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กองอาคารสถานที่จะจัดส่งบัตรติดรถยนต์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งมอบต่อไป
   1.6 รถที่ติดบัตรนี้สามารถเข้าจอดรถได้ในทุกพื้นที่ของสถาบันฯ และไม่มีกำหนดอายุการใช้งาน
   1.7 บัตรติดรถนี้ห้ามมิให้ผู้อื่นยืมไปใช้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ตรวจพบผู้ใช้รถที่ติดบัตรไม่ใช่บุคลากรของสถาบันฯ หรือบุคคลที่มีสิทธิอยู่ใน อาคารพักอาศัยของสถาบันฯ จะดำเนินการยึดบัตรทันที และผู้ที่ให้ยืมจะไม่มีสิทธิขอใหม่ได้อีก
   1.8 ในกรณีบัตรสูญหายจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอใหม่พร้อมเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เป็นจำนวนเงิน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
   1.9 ในกรณีบัตรติดรถชำรุดเสียหายให้นำซากบัตรเดิมมารับบัตรใหม่ได้ที่กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องเป็นหมายเลขทะเบียนรถเดิมเท่านั้น
   1.10 บัตรติดรถนี้กำหนดให้เปลี่ยนใหม่ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
  2 ผู้ขอบัตรติดรถยนต์จะต้องนำเอกสารหลักฐานสำคัญประกอบการยื่นขอรับบัตร ดังนี้
   2.1 แบบฟอร์มการขอบัตรติดรถยนต์ของสถาบันฯ [Download แบบฟอร์ม]
   2.2 หลักฐานในการครอบครองรถยนต์ของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือมีเอกสารประกอบอื่นใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรถของผู้รับบัตรจริง เช่น เอกสารการซื้อขาย เป็นต้น
   2.3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ออกโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.4 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในอาคารพักอาศัยของสถาบันฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง