สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.02-329-8130 | build@kmitl.ac.th

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

สำนักงานบริหารทรัพยกรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การบริการเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของส่วนงานในสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โทร. 3269 

ระบบจองรถส่วนกลาง

สำนักงานพัสดุ

เพื่อให้การบริการในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ จึงได้ปรับปรุงระบบการจองรถยนต์ให้เสร็จในขั้นตอนเดียวและขอความร่วมมือจากส่วนงานที่มีความต้องการขอใช้รถยนต์วางแผนล่วงหน้าที่แน่นอนก่อนทำการจองรถยนต์
  • ใบขออนุญาติขอใช้รถส่วนกลาง

ระบบสารสนเทศบุคลากร

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

• ประวัติบุคลากร
• ใบแจ้งเงินเดือนและค่าตอบแทน
• ข่าวสารทั่วไปสำหรับบุคลากร

การขอบัตรผ่านเข้า-ออกประตู KMITL

สำนักงานบริหารทรัพยกรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา (For Student)
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร (For Staff)
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า (For businessperson or Store)

 สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

การยื่นคำขอดูกล้องวงจรปิด

สำนักงานบริหารทรัพยกรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 การยื่นคำขอความอนุเคราะห์ดูกล้องวงจรปิดของสถาบัน (ย้อนหลัง ไม่ควรเกินระยะเวลา 20 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ) และอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของสำนักงาน ในการพิจารณาอนุเคราะห์ข้อมูล

• สามารถยื่นคำขอและแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 5 สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม หรือที่ build@kmitl.ac.th
แบบคำขอดูกล้องวงจรปิด (CCTV KMITL)


Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis accusamus praesentium eveniet ad unde doloremque ex officia eius ab quibusdam.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eos, mollitia natus amet eligendi consequuntur. Veritatis ullam debitis voluptas repellat laboriosam.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quasi, error, itaque non vel architecto ratione obcaecati doloribus delectus illum harum?

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque, nam voluptate accusantium nulla distinctio odit aliquam voluptatem ab. Earum.


Video Tutorial

Card image cap
Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deserunt, at.

Go somewhere
Card image cap
Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deserunt, at.

Go somewhere

ติดต่อ 

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-329-8130 | build@kmitl.ac.th

Social

Testimonials

  • Generic placeholder image
    Heading 1

    Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.

  • Generic placeholder image
    Heading 2

    Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas, voluptates, soluta velit nostrum ut iste exercitationem vitae ipsum repellendus laudantium ab possimus nemo odio cumque illum nulla laborum blanditiis unde.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas, voluptates, soluta velit nostrum ut iste exercitationem vitae ipsum repellendus laudantium ab possimus nemo odio cumque illum nulla laborum blanditiis unde.